Активни огласи

Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минералнa суровинa - термоминерална вода на локалитетот Стрновец општина Старо Нагоричане 62019

Рок за подигнување на тендерска документација 15.11.2019 - 16.12.2019 број на оглас6/2019
Рок за аплицирање 15.11.2019 - 16.12.2019 тип на оглас Експлоатација
Датум на аукција 18.12.2019 12:00 објавен на 15.11.2019