Активни огласи

Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 62018

Рок за подигнување на тендерска документација 19.06.2018 - 23.07.2018 број на оглас6/2018
Рок за аплицирање 19.06.2018 - 23.07.2018 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 25.07.2018 12:00 објавен на 19.06.2018

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДЕБРИШТЕ ОПШТИНА РОСОМАН 42018

Рок за подигнување на тендерска документација 08.06.2018 - 17.07.2018 број на оглас4/2018
Рок за аплицирање 08.06.2018 - 17.07.2018 тип на оглас Експлоатација
Датум на аукција 19.07.2018 10:00 објавен на 08.06.2018

Јавен повик за додлеување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 52018

Рок за подигнување на тендерска документација 31.05.2018 - 10.07.2018 број на оглас5/2018
Рок за аплицирање 31.05.2018 - 10.07.2018 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 13.07.2018 10:00 објавен на 01.06.2018