Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 12019

Рок за подигнување на тендерска документација 28.10.2019 - 29.11.2019 број на оглас1/2019
Рок за аплицирање 28.10.2019 - 29.11.2019 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 04.12.2019 11:00 објавен на 28.10.2019

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО - НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С.БРОД И С.БАЧ ОПШТИНА НОВАЦИ 5 2019

Рок за подигнување на тендерска документација 28.10.2019 - 29.11.2019 број на оглас5/2019
Рок за аплицирање 28.10.2019 - 29.11.2019 тип на оглас Експлоатација
Датум на аукција 04.12.2019 10:00 објавен на 28.10.2019

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 2-2019

Рок за подигнување на тендерска документација 28.10.2019 - 29.11.2019 број на оглас2/2019
Рок за аплицирање 28.10.2019 - 29.11.2019 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 04.12.2019 12:00 објавен на 28.10.2019

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ЈАГЛЕН НА ЛОКАЛИЕТЕТОТ ЗАБРДО ОПШТИНА НОВАЦИ

Рок за подигнување на тендерска документација 21.10.2019 - 27.11.2019 број на оглас3/2019
Рок за аплицирање 21.10.2019 - 27.11.2019 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 29.11.2019 12:00 објавен на 21.10.2019

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПРАШНИК ОПШТИНА КАВДАРЦИ

Рок за подигнување на тендерска документација 21.10.2019 - 27.11.2019 број на оглас4/2019
Рок за аплицирање 21.10.2019 - 27.11.2019 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 29.11.2019 11:00 објавен на 21.10.2019