Добредојдовте во системот е-концесии на Министерството за економија

Со овој систем се овозможува квалитетен, брз, транспарентен и унифициран начин на постапките за доделување на концесии за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини.

На овој начин е овозможено постапките за доделување на концесии да се водат елекронски во сите нејзини фази после донесување на Одлука од Владата на Република Македонија за објавување на јавен повик. Електронско подигнување на тендерска документација, електронска подготовка и доставување на потребна документација како и учество во електронското наддавање на сите вклучени субјекти.

За секоја фаза ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта.

Ви благодариме на довербата,

Министерство за економија