Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА С.БЕШИШТЕ ОПШТИНА ПРИЛЕП 132021

Рок за подигнување на тендерска документација 21.12.2021 - 25.01.2022 број на оглас13/2021
Рок за аплицирање 21.12.2021 - 25.01.2022 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 27.01.2022 10:00 објавен на 21.12.2021