Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 82021

Рок за подигнување на тендерска документација 12.10.2021 - 18.11.2021 број на оглас8/2021
Рок за аплицирање 12.10.2021 - 18.11.2021 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 24.11.2021 10:00 објавен на 08.10.2021

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАДИИЦА ОПШТИНА РЕСЕН 102021

Рок за подигнување на тендерска документација 12.10.2021 - 18.11.2021 број на оглас10/2021
Рок за аплицирање 12.10.2021 - 18.11.2021 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 24.11.2021 10:00 објавен на 08.10.2021