Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧАКАЛ ЛОАКЛИТЕТ ПАЛИКУРА 2 ОПШТИНА НЕГОТИНО 2-2022

Рок за подигнување на тендерска документација 20.05.2022 - 28.06.2022 број на оглас2/2022
Рок за аплицирање 20.05.2022 - 28.06.2022 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 30.06.2022 10:00 објавен на 20.05.2022

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧАКАЛ ЛОКАЛИТЕТ КОЏА ДОЛ ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 3-2022

Рок за подигнување на тендерска документација 20.05.2022 - 28.06.2022 број на оглас03/2022
Рок за аплицирање 20.05.2022 - 28.06.2022 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 30.06.2022 10:00 објавен на 20.05.2022