Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВ СТАП ОПШТИНА РОСОМАН 92023 THIRRJE PUBLIKEPËR DHËNIEN E KONCESIONIT PËR EKSPLOATIMIN E LËNDËS SË PARË MINERALE MERMER NË LOKALITETIN „MARKOV STAP KOMUNA E ROSOMANIT 92023

Рок за подигнување на тендерска документација 04.12.2023 - 16.01.2024 број на оглас9/2023
Рок за аплицирање 04.12.2023 - 16.01.2024 тип на оглас Експлоатација
Датум на аукција 18.01.2024 12:00 објавен на 04.12.2023

Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот Зла Осојница” с.Блаце општина Брвеница Informacion në lidhje me Thirrjen Publike për dhënien e koncesionit për eksploatimin të burimeve minerale dhe dokumentacionin e tenderit për kryerjen e procedurës për lokalitetin „Zlla Osojnica” f.Bllacë komuna e Bërvenicës

Рок за подигнување на тендерска документација 17.11.2023 - 20.12.2023 број на оглас10/2023
Рок за аплицирање 17.11.2023 - 20.12.2023 тип на оглас Експлоатација
Датум на аукција 22.12.2023 12:00 објавен на 17.11.2023

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ МАРУЛ ОПШТИНА ПРИЛЕП 72023 THIRRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR HULUMTIME TË DETAJUARA GJEOLOGJIKE TË LËNDËS SË PARË MINERALE – KUARC NË LOKALITETIN MARULL” KOMUNA E PRILEPIT 72023

Рок за подигнување на тендерска документација 24.10.2023 - 12.12.2023 број на оглас7/2023
Рок за аплицирање 24.10.2023 - 12.12.2023 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 14.12.2023 10:00 објавен на 24.10.2023