Активни огласи

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТ ЖИТИНЕНИ ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 4-2022

Рок за подигнување на тендерска документација 15.07.2022 - 13.09.2022 број на оглас4/2022
Рок за аплицирање 15.07.2022 - 13.09.2022 тип на оглас Истражување
Датум на аукција 15.07.2022 10:00 објавен на 15.07.2022